logo
Konsultacje zostały zakończone.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem

Aktualności

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego – uzyskała pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

06-02-2012

W ciągu najbliższych 8 lat zarządzanie rozwojem Polski będzie realizowane w oparciu o system dokumentów planistycznych*, który tworzą: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (do 2030 r.), Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (do 2020 r.) oraz dziewięć strategii zintegrowanych. Jedną z nich jest Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, której koordynatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Działania wskazane w SRKS mają wspierać zaangażowanie obywatelskie, zachęcać do współpracy oraz wzmacniać kreatywność Polaków. Z perspektywy MKiDN, ale również ustaleń raportu Polska 2030.Wyzwania Rozwojowe, „wzmacnianie kapitału społecznego jest projektem cywilizacyjnym, od którego powodzenia zależy jakość życia Polaków i rozwój gospodarczy kraju.”**

W dniu 24 stycznia br. projekt Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego został rozpatrzony i pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

W dniu 25 stycznia br. projekt SRKS uzyskał opinię pozytywną Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W posiedzeniu Komisji uczestniczyła dr Monika Smoleń, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tym samym, po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych, został zakończony kolejny ważny etap związany z przygotowaniem dokumentu do przyjęcia przez Radę Ministrów.

Aktualny tekst projektu SRKS znajduje się pod adresem: http://ks.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/strategia-rozwoju-kapitalu-spolecznego/pobierz-dokument-w-pdf.php

 

* Plan uporządkowania strategii rozwoju, decyzja Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r., (reasumpcja decyzji Rady Ministrów z dnia 10 marca 2010 r. oraz 30 kwietnia 2011 r.)

** B.Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Słowo wstępu [w:] SRKS, projekt dokumentu po konsultacjach społecznych, Ministerstwo KiDN, Warszawa 10 września 2011 r., s.9
(publikacja dostępna pod adresem: http://ks.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/strategia-rozwoju-kapitalu-spolecznego/pobierz-dokument-w-pdf.php )

powrót