logo
Konsultacje zostały zakończone.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem

Załącznik nr 2 Zastosowanie instrumentów wdrożeniowych w SRKSZałącznik 2 Zastosowanie Instrumentów Wdrożeniowych W SRKS

Syntetyczne ujęcie działań dla celu 1  Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji przedstawia poniższa tabela.

Priorytety strategii

Kategoria instrumentu

Typy instrumentów

Zastosowanie instrumentu w SRKS

Sposób realizacji/element Planu działania SRKS

Realizacja

Priorytet 1.1.

Tworzenie warunków dla rozwoju nowoczesnych metod nauczania

 

Regulacyjne

 

legislacyjne

1.nowelizacja ustawy o systemie oświaty,  

W MEN są prowadzone prace nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty, które mają m.in. zmienić cały system monitorowania jakości kształcenia.

Lider: MEN

Współpraca:

MNiSW,, MKiDN, MPiPS

2.zmiana Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli 

Wprowadzenie do programu kształcenia kadr pedagogicznych (nauczyciele + profesorowie?) zagadnień dotyczących teoretycznego i praktycznego kształtowania postaw i kompetencji społecznych (kooperatywność, komunikatywność, kreatywność) wśród uczniów i studentów (edukacja obywatelska, medialna, kulturalna, animacja kultury);

Lider: MEN

Współpraca:

MNiSW,, MKiDN, MPiPS

3.zmiana Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego  

4.zmiana Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r.; ws. podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (po pełnym wdrożeniu i ewaluacji nowej podstawy programowej w poszczególnych typach szkół oraz identyfikacji obszarów wymagających zmian 

Wypracowywanie i wdrażanie aktualizacji treści dotyczących edukacji obywatelskiej, medialnej i kulturalnej

Lider: MEN

Współpraca:

MNiSW, MKiDN, MPiPS

5.wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji do polskiego systemu szkolnictwa wyższego  

Wypracowanie opisu  wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji.

Lider: MNiSW

Współpraca:

MEN, MKiDN

6.doskonalenie rozwiązań prawnych i organizacyjnych sprzyjających podnoszeniu jakości procesu edukacji, w tym edukacji sprzyjającej kształtowaniu kompetencji społecznych, medialnych i kulturalnych; 

 

Lider: MEN

Współpraca:

MNiSW,MKiDN, MPiPS

nadzorcze

7.zmniejszenie w systemie edukacji wagi zajęć prowadzonych w systemie klasowo-lekcyjnym (w szkole) i wykładowym (na uczelni) na rzecz zajęć w małych grupach, oraz rozwijanie i upowszechnianie metod nauczania kształtujących aktywność, innowacyjność i kreatywność wśród uczniów i studentów oraz promowanie działań zespołowych;

Wprowadzenie modelu edukacji promującego samodzielne zdobywanie informacji, krytyczne ich przetwarzanie, identyfikowanie problemów i szukanie indywidualnych strategii ich rozwiązywania,

Lider: MEN + MNiSW

Współpraca MKiDN

8.wspieranie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji obywatelskiej, medialnej i kulturalnej 

9.wspieranie metod nauczania rozwijających kompetencje korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz z zasobów dostępnych w domenie publicznej; 

10.stworzenie bazy treści audiowizualnych wytworzonych przez nadawców publicznych i inne podmioty publiczne, z możliwością ich powtórnego wykorzystywania i przetwarzania, jako materiału edukacyjnego dla systemu kształcenia w szkołach wszystkich typów 

 

Lider: MkiDN

Wspólpraca: MNiSW, MEN

Systemowe

monitoringowe

11.monitoring wdrażania nowej podstawy prawnej 

Rozbudowa systemu SIO

Lider: MEN + MNiSW

12.monitoring zmian w systemie kształcenia  na różnych poziomach 

Lider: MEN + MNiSW Współpraca MKiDN

ewaluacyjne

13.prowadzenie ewaluacji wdrażanej podstawy programowej pod kątem jakości i efektywności w zakresie kształcenia postaw i kompetencji społecznych medialnych i kulturalnych oraz dokonywanie niezbędnych zmian; 

 

Lider: MEN + MNiSW

Współpraca MKiDN

Koordynacyjne

 

programowe

13.wspieranie działań pozwalających na większą wolność programową uczelni (w tym uczelni artystycznych)  i budowanie systemu opartego na efektach kształcenia a nie obecnie obowiązujących centralnych standardach  kształcenia  

Wypracowanie strategii rozwoju dla szkolnictwa wyższego  odpowiadającej na wyzwania społeczno - gospodarcze

Lider: MEN

Współpraca: MNiSW, MKiDN, MPiPS

14.podniesienie rangi samorządności uczniowskiej w ocenie pracy szkoły, dyrektora i nauczyciela opiekuna. 

15.podniesienie rangi samorządności studenckiej w ocenie pracy uczelni oraz kadry  

Wypracowanie programu na rzecz rozwoju samorządności uczniowskiej i studenckiej

Lider: MEN + MNiSW

Współpraca MKiDN

Informacyjno edukacyjne

 

16.promowanie, informowanie i zachęcanie szkół i uczelni do uczestnictwa w różnego rodzaju projektach  i przedsięwzięciach edukacyjnych z zakresu edukacji obywatelskiej, medialnej, kulturalnej i artystycznej realizowanych przez instytucje i podmioty prowadzące działalność edukacyjną oraz organizacje pozarządowe; 

Opracowanie katalogu dobrych praktyk

Lider: MEN + MNiSW

Współpraca MKiDN

17.propagowanie uczestnictwa uczniów, studentów i pedagogów  w projektach krajowych i międzynarodowych sprzyjających kształtowaniu postaw i kompetencji społecznych;

 

Lider: MEN + MNiSW

Współpraca MKiDN

18.promowanie dobrych praktyk dotyczących sposobu zamieszczania zajęć służących budowaniu kompetencji społecznych, medialnych i kulturalnych w programach nauczania i planie pracy szkoły oraz ich realizacji; 

Opracowanie kodeksu dobrych praktyk

Lider: MEN + MNiSW

Współpraca MKiDN

19.promowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy między nauczycielami i między szkołami; 

 

Lider: MEN + MNiSW

Współpraca MKiDN

20.działania informacyjno – promocyjne dotyczące  nabywania uprawnień przez artystów, sportowców, informatyków, osób mających kompetencje obywatelskie, kulturalne i medialne (dual-career) do nauczania w szkole (np. muzyki, plastyki, wf., edukacji obywatelskiej);

 

Lider: MNiSW

Współpraca MKiDN, MEN, MSiT

   

21.działania promocyjne i edukacyjne skierowane do pracowników placówek oświatowych, administracji rządowej i samorządowej w zakresie konieczności zmian w procesie edukacji oraz wdrażania nowej podstawy programowej (np. metoda projektowa, waga edukacji medialnej); 

 

Lider: MEN, MNiSW

Finansowe

Granty celowe

22.wspieranie uczestnictwa uczniów, studentów i pedagogów  w projektach krajowych i międzynarodowych sprzyjających kształtowaniu postaw i kompetencji społecznych;

Program grantowy

Lider: MEN, MNiSW

23.wsparcie działań rozwijających samorządność uczniowską i studencką  

Program grantowy

Lider: MEN, MNiSW

24.zwiększanie potencjału kadry pedagogicznej, w szczególności osób zajmujących się edukacją obywatelską, medialną i kulturalną oraz wspieranie dokształcania nauczycieli, bibliotekarzy i animatorów kultury w zakresie efektywnej realizacji zajęć wynikających z nowej podstawy programowej;  

Program grantowy

Lider: MNiSW

25.wsparcie dla nabywania uprawnień przez artystów, sportowców, informatyków, osób mających kompetencje obywatelskie, kulturalne i medialne (dual-career) do nauczania w szkole (np. muzyki, plastyki, wf., edukacji obywatelskiej);

Program grantowy

Lider: MNiSW

Współpraca: MkiDN, MSiT

26.wspieranie kształtowania kompetencji medialnych  i informacyjnych  podczas różnych zajęć, w tym w trakcie planowania i realizacji projektów zespołowych; 

Program grantowy

Lider: MEN, MNiSW

granty inwestycyjne

     

granty kapitałowe

     

Priorytet 1.2. Wspieranie edukacji innej niż formalna ukierunkowanej na kooperację, kreatywność i

komunikację

 

Regulacyjne

legislacyjne

1.wypracowanie I wdrożenie spójnej propozycji zmian dotyczących środowiska prawno-instytucjonalnego dla rozwoju edukacji obywatelskiej w uczeniu się innym niż formalne, ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej

Przygotowanie regulacji prawnych dotyczących obecności edukacji obywatelskiej w uczeniu się przez całe życie oraz nowych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie edukacji obywatelskiej

Lider:  MPiPS

Wspólpraca: MEN, MNiSW,. MKiDN

wypracowanie i wdrożenie spójnych rozwiązań prawno-organizacyjnych w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej  w uczeniu się innym niż formalne

 

Lider: MKiDN

Współpraca: MEN, MNiSW

2.wypracowanie spójnych rozwiązań prawno-organizacyjnych w zakresie edukacji medialnej i informacyjnej  w uczeniu się innym niż formalne i ich wdrożenie 

Opracowanie koncepcji Funduszu Misji Publicznej

Lider: MKiDN

Współpraca: MEN, MNiSW

nadzorcze

     

Systemowe

monitoringowe

4.monitoring działań z zakresu edukacji obywatelskiej , medialnej i kulturalnej w uczeniu się innym niż formalne 

SIO, GUS

Lider: MEN

Wspólpraca: MNiSW, MkiDN, MPiPS

ewaluacyjne

5.ewaluacja realizacji działań z zakresu edukacji obywatelskiej , medialnej i kulturalnej w uczeniu się innym niż formalne 

Koordynacyjne

programowe

 

6.opracowanie i upowszechnienie standardów prowadzenia edukacji obywatelskiej w uczeniu się innym niż formalne 

Wypracowanie standardów w zakresie edukacji obywatelskiej  

Lider: MPiPS

Współpraca:

MKiDN, MEN MNiSW

7.opracowanie programów współpracy mediów, w szczególności publicznych, ze środowiskami twórczymi 

Przygotowane programów współpracy mediów ze środowiskami twórczymi

Lider: MKiDN

8.wypracowanie programów oraz systemów finansowania edukacji obywatelskiej, medialnej i kulturalnej w radiofonii i telewizji komercyjnej i publicznej (dla realizacji obowiązków wynikających z ustawy o radiofonii i telewizji) 

Przygotowanie i wdrożenie programów oraz systemów finansowania  edukacyjnej roli mediów

Lider: MKiDN, MF, MI, MPiPS, MEN, MNiSW

9.rozszerzanie oferty edukacyjnej szkół wyższych dla osób w wieku 50+  ukierunkowanej na kooperatywność, kreatywność i komunikatywność 

Przygotowanie i wdrożenie specjalnych kierunków kształcenia

Lider: MNiSW, MKiDN

10.zwiększenie dostępu do nowych technologii i edukacji medialnej na poziomie lokalnym przez zmianę tradycyjnej roli bibliotek, domów kultury 

`Opracowywanie programów na rzecz wsparcia lokalnych społeczności, realizacja WPR Kultura

Lider: MKiDN + MRR

11.upowszechnianie formuły otwartych sezonów instytucji kultury 

Opracowanie nowych koncepcji na wzór Nocy Muzeów i ich wdrożenie

Lider: MKiDN

informacyjno-ewaluacyjne

12.promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk – najbardziej wartościowych i użytecznych projektów edukacji obywatelskiej, medialnej i kulturalnej w uczeniu innym niż formalne 

Opracowanie katalogu dobrych praktyk

Lider: MKiDN, MPiPS, MEN, MNiSW

Finansowe

 

Granty celowe

 

13.wsparcie działań w zakresie edukacji obywatelskiej skierowanych do różnych grup wiekowych realizowanych przez organizacje społeczne, media, instytucje publiczne, zgodnych z opracowanymi standardami edukacji obywatelskiej 

Programy grantowe

Lider: MPiPS

Współpraca MEN, MNiSW

14.wspieranie działań na rzecz edukacji kulturalnej i animacji kultury realizowanych przez różne podmioty, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości do 15 000 mieszkańców 

Programy grantowe

Lider: MkiDN

wspieranie projektów edukacyjnych i animacyjnych w zakresie działań eksperymentalnych i nowatorskich

Programy grantowe

Lider: MKiDN

15.wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych w przestrzeni publicznej oraz tzw. otwartych sezonów instytucji kultury 

Programy grantowe

Lider: MKiDN

16.wsparcie projektów edukacji obywatelskiej, kulturalnej i medialnej, realizowanych przez media publiczne i koncesjonowane 

Programy grantowe

Lider: MkiDN

17.realizacja współpracy mediów, w szczególności publicznych, ze środowiskami twórczymi 

Programy grantowe

Lider: MkiDN

18.wspieranie realizacji działań wynikających z Europejskiej Agendy Cyfrowej dotyczących zwiększania dostępności do nowych technologii służących budowaniu zaufania do środowiska cyfrowego 

Programy grantowe

Lider: MKiDN Współpraca: MNiSW , MEN, MI

19.wsparcie realizacji działań w dziedzinie edukacji medialnej o charakterze międzygeneracyjnym i międzyśrodowiskowym, adresowanych do przedstawicieli różnych grup wiekowych, osób niepełnosprawnych i innych osób wykluczonych cyfrowo 

Programy grantowe

Lider: MKiDN

20.wsparcie rozszerzenia  oferty edukacyjnej szkół wyższych dla osób w wieku 50+ 

Programy grantowe

Lider: MNiSW

Współpraca: MKiDN, MEN

21.zwiększenie dostępu do nowych technologii i edukacji medialnej na poziomie lokalnym przez zmianę tradycyjnej roli bibliotek, domów kultury 

Programy grantowe dot. rozwoju instytucji kultury

Lider: MkiDN

22.realizacja programów stypendialnych dla amatorów i profesjonalistów po 35. roku życia oraz dla najmłodszych, z uwzględnieniem grup wykluczonych; ułatwienie mobilności uczniów 

Programy stypendialne

Lider: MKiDN

23.wzmacnianie kompetencji osób zajmujących się edukacją obywatelską, kulturalną i medialną  

Programy grantowe (szkoleniowe)

Lider: MPiPS, MKiDN

Syntetyczne ujęcie działań dla celu 2 Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne przedstawia tabela:

Priorytety strategii

Kategoria instrumentów

Typy instrumentów

Zastosowanie instrumentu w SRKS

Sposób realizacji/element Planu działania SRKS

Realizacja

Priorytet 2.1. Wspieranie mechanizmów współpracy instytucji publicznych z obywatelami

 

 

 

Regulacyjne

 legislacyjne

1.nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej wprowadzenie usprawnień w pozyskiwaniu informacji  wraz z aktami wykonawczymi (np. rozporządzenie dotyczące BIP)

Poprawa dostępu obywateli do informacji publicznej. Nowelizacja zostanie wypracowana na podstawie wniosków z oceny dostępu do informacji publicznej w ramach monitoringu – działanie 7

Lider: MSWiA

Współpraca: organizacje obywatelskie

2.nowelizacja ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie wprowadzeniu partnerstwa publiczno-społecznego oraz poszerzeniu obowiązku tworzenia programów współpracy  z organizacjami obywatelskimi na administrację rządową

Rozwój współpracy administracji publicznej z organizacjami obywatelskimi i zwiększenie skali i zakresu zadań publicznych przekazywanych do realizacji tym organizacjom. Nowelizacja zostanie wypracowana na podstawie oceny dotychczasowych doświadczeń w zakresie współpracy administracji publicznej i organizacji obywatelskich

Lider: MPiPS

Współpraca: Rada Działalności Pożytku Publicznego

3.nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu poszerzenia istniejących w niej klauzul społecznych

Zwiększenie dostępu organizacji obywatelskich do zamówień publicznych Nowelizacja zostanie wypracowana na podstawie oceny dotychczasowych doświadczeń UZP i MPiPS

Lider: MPiPS

Współpraca: UZP, organizacje obywatelskie,

4.nowelizacja ustawy o lobbingu oraz innych ustaw dotyczących procesu stanowienia prawa w zakresie wprowadzenia obowiązkowych konsultacji społecznych i poszerzenia katalogu dostępnych form dialogu obywatelskiego z uwzględnieniem form wykorzystujących nowe technologie 

Wzmocnienie dialogu obywatelskiego i udziału obywateli w procesie stanowienia prawa Nowelizacja zostanie wypracowana na podstawie oceny dotychczasowych doświadczeń w zakresie stosowania różnych form dialogu obywatelskiego posiadanych przez MG i MPiPS

Lider: KPRM

Współpraca: organizacje obywatelskie, MG, MPiPS

5.nowelizacja istniejących regulacji prawnych w celu wyeliminowania barier ograniczających dostęp obywateli do przestrzeni publicznych 

Zwiększenie wykorzystania zasobów lokalnych instytucji publicznych dla rozwijania aktywności obywatelskiej Nowelizacja zostanie wypracowana na podstawie identyfikacji istniejących barier w dostępie obywateli do przestrzeni publicznych

Lider: KPRM

Współpraca: organizacje obywatelskie, MSWiA, organizacje samorządów terytorialnych

nadzorcze

6.wypracowanie standardów realizacji zadań pożytku publicznego i narzędzi ich monitorowania, które stosowane będą nie tylko przez administrację publiczną, ale też przez organizacje obywatelskie

Rozwój ilościowy  i jakościowy współpracy administracji z organizacjami obywatelskimi w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego Standardy wypracowane zostaną na podstawie dotychczasowych doświadczeń MPiPS i samorządów terytorialnych i upowszechnianie w ramach działania 9

Lider: MPiPS,

Współpraca: RDPP, organizacje samorządów terytorialnych

Systemowe

monitoringowe

7.stały system  monitorowania dostępu obywateli do informacji publicznej oraz jakości dostępnej informacji  

Poprawa dostępu obywateli do informacji publicznej Wyniki monitoringu służyć będą nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej w ramach dz. 1 oraz innym działaniom w tym zakresie

Lider: MSWiA,

Współpraca: organizacje obywatelskie,

ewaluacyjne

8.

   

Koordynacyjne

programowe

9.zintegrowanie istniejących instytucji dialogu społecznego i obywatelskiego na poziomie rządowym 

Zwiększenie skuteczności i jakości wpływu obywateli na decyzje administracji rządowej

Lider: MG i MPiPS,

Współpraca: RDPP, Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych

Informacyjno-edukacyjne

 

9.Informowanie i promowanie dobrych praktyk w sferze powierzania zadań publicznych obywatelom i standardów współpracy  między administracją publiczną a organizacjami obywatelskimi 

Rozwój współpracy administracji publicznej i organizacji obywatelskich oraz zwiększenie skali i zakresu zadań publicznych przekazywanych do realizacji tym organizacjom

Lider: MPiPS

Współpraca: RDPP

10.Informowanie i promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania aktywności obywatelskiej przez lokalne instytucje publiczne 

Zwiększenie wykorzystania zasobów lokalnych instytucji publicznych dla rozwijania aktywności obywatelskiej

Lider: MPiPS,

Współpraca: RDPP

11.promowanie innowacyjnych projektów animowania i prowadzenia współpracy między lokalnymi instytucjami publicznymi służącej rozwijaniu aktywności obywatelskiej 

Zwiększenie wykorzystania zasobów lokalnych instytucji publicznych dla rozwijania aktywności obywatelskiej Działanie realizowane w oparciu o doświadczenia i wiedzę MPiPS oraz w oparciu o wyniki dz. 17

Lider: MPiPS Współpraca: RDPP

-.

12.edukacja w zakresie metod i narzędzi dialogu obywatelskiego oraz przygotowanie facylitatorów debat publicznych 

Wzmocnienie i upowszechnienie wiedzy i kultury dialogu i podniesienie poziomu debaty publicznej Działanie skierowane do urzędników publicznych i do przedstawicieli organizacji obywatelskich, wykorzystujące doświadczenia projektów realizowanych w ramach dz. 14

-.Lider: MPiPS, 

Współpraca: MSWiA i RDPP

13. Wsparcie edukacji w zakresie lepszego wykorzystania istniejących mechanizmów zlecania zadań publicznych organizacjom obywatelskim

Wzmocnienie jakości i skuteczności mechanizmów zlecania zadań publicznych organizacjom obywatelskim Działanie skierowane do urzędników publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych

Lider: MPiPS,

Współpraca: RDPP

Finansowe

 

Granty celowe

14.Wsparcie projektów jst, organizacji obywatelskich służących realizacji zadań popularyzujących kulturę dialogu  i organizowania wysokiej jakości debat publicznych 

Wzmocnienie i upowszechnienie wiedzy i kultury dialogu i podniesienie poziomu debaty publicznej

Lider: MPiPS,

Współpraca: RDPP

15. Wsparcie projektów zwiększających dostęp obywateli do informacji publicznej oraz projektów tworzenia i wdrażania programów z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem administracji publicznej  

Zwiększenie dostępu obywateli do informacji publicznej i upowszechnienie mechanizmów kontroli społecznej nad działaniami administracji publicznej

Lider: MPiPS,

Współpraca: MSWiA i RDPP

16.Wsparcie zadań publicznych realizowanych w partnerstwach publiczno-społecznych oraz wspieranie i promowanie innowacyjnych rozwiązań w tym  zakresie  

Rozwój partnerstwa i innych form współpracy służących przekazywaniu realizacji zadań publicznych obywatelom

Lider: MPiPS,

Współpraca: RDPP

17.Wsparcie innowacyjnych projektów animowania i prowadzenia współpracy między lokalnymi instytucjami publicznymi służącej rozwijaniu aktywności obywatelskiej 

Zwiększenie wykorzystania zasobów lokalnych instytucji publicznych dla rozwijania aktywności obywatelskiej

Lider: MPiPS,

Współpraca: RDPP

18.Wsparcie partnerskich projektów samorządów lokalnych i organizacji obywatelskich w zakresie wykorzystywania przestrzeni publicznych dla aktywności obywatelskiej 

Zwiększenie wykorzystania zasobów lokalnych instytucji publicznych dla rozwijania aktywności obywatelskiej

Lider: MPiPS,

Współpraca: RDPP

granty kapitałowe

19.

   

Granty inwestycyjne

20.

   

Priorytet 2.2.

Rozwój i wzmacnianie zorganizowanych form aktywności obywatelskiej

 

 

Regulacyjne

 

Legislacyjne

 

21.nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych ustaw w celu poszerzenia form i narzędzi prowadzenia zorganizowanej aktywności obywatelskiej  

Ułatwianie działalności organizacjom obywatelskim Nowelizacja z wykorzystaniem szerokich konsultacji społecznych

Lider: MPiPS,

Współpraca: RDPP

22.nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o rachunkowości w celu zróżnicowania i uproszczenia wymogów prawno-instytucjonalnych dotyczących  prowadzenia działalności organizacji obywatelskich

Ułatwianie działalności organizacjom obywatelskim Nowelizacja z wykorzystaniem szerokich konsultacji społecznych i uzgodnień z MF

Lider: MPiPS,

Współpraca: MF i RDPP

23.zmiana rozporządzenia o zbiórkach publicznych (MSWiA) w celu uproszczenia  zasad zbiórek publicznych i dostosowania ich do aktualnych możliwości pozyskiwania środków 

Ułatwienie pozyskiwania środków na działania organizacji obywatelskich Działanie wykorzystujące dotychczasowy dorobek konsultacji prowadzonych przez MSWiA z organizacjami obywatelskim

Lider: MSWiA

Współpraca: organizacje obywatelskie

24.nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych ustaw w celu wprowadzenia mechanizmu finansowania, tworzenia i dokapitalizowania kapitałów wieczystych organizacji obywatelskich 

Wzmocnienie potencjału finansowego organizacji obywatelskich Działanie wykorzystujące dotychczasowy dorobek w Forum Darczyńców w Polsce

Lider: MPiPS

Współpraca: RDPP, Forum Darczyńców w Polsce

 

25.nowelizacja ustawy PIT i CIT w celu zwiększenia skuteczności oddziaływania istniejących instrumentów zachęcających do wspierania aktywności obywatelskiej (1% PIT, odpisy od darowizn) i wprowadzenia nowych instrumentów (np. 1% CIT)

Rozwój indywidualnej i korporacyjnej filantropii i finansowego wspierania działań obywatelskich Działanie wykorzystujące dotychczasowe doświadczenia MPiPS w zakresie 1% PIT

Lider: MF

Współpraca: MPiPS i RDPP

 

26.nowelizacja ustawa o VAT w celu ograniczenia stosowania podatku VAT w zakresie darowizn rzeczowych i charytatywnych SMS-ów 

Wzmocnienie potencjału finansowego organizacji obywatelskich Działanie wykorzystujące dotychczasowe doświadczenia MF w zakresie ograniczania VAT w odniesieniu do darowizn

Lider: MF

Współpraca: MPiPS i RDPP

nadzorcze

27.

   

Systemowe

monitoringowe

28.stały monitoring i ocena skutków stosowania prawa w działalności organizacji obywatelskich, w tym także w zakresie zmian legislacyjnych wprowadzanych w ramach realizacji Strategii 

Ograniczanie barier prawnych w działalności organizacji obywatelskich Działanie wykorzystujące dotychczasowe doświadczenia MPiPS w zakresie monitoringu stosowania UDPPiW

Lider: MPiPS

Współpraca: RDPP

ewaluacje

29.

   

Koordynacyjne

programowe

30.

 

-.

Informacyjno – edukacyjne

31.promowanie wolontariatu w różnych dziedzinach aktywności obywatelskiej, ze szczególnym uwzględnieniem promowania wolontariatu wśród osób 50+ i wolontariatu na terenach wiejskich 

Rozwój potencjału ludzkiego organizacji obywatelskich Działanie promujące wolontariat w organizacjach obywatelskich i instytucjach publicznych

Lider: MPiPS

Współpraca: RDPP

32.promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu i upowszechnianie dobrych przykładów w tym zakresie 

Rozwój filantropii korporacyjnej i współpracy biznesu i organizacji obywatelskich Działanie wykorzystujące doświadczenia MG i organizacji wspierających społeczną odpowiedzialność biznesu  

Lider: MG

Współpraca: Zespół ds. Odpowiedzialności Społecznej Przedsiębiorstw,

33.edukacja w zakresie wykorzystywania dotychczasowych i nowych mechanizmów finansowania aktywności obywatelskiej 

Rozwój indywidualnej i korporacyjnej filantropii i finansowego wspierania działań obywatelskich Działanie skierowane do przedstawicieli organizacji obywatelskich

Lider: MF

Współpraca: MPiPS i RDPP

Finansowe

Granty celowe

34.wsparcie projektów rozwijających i podwyższających kompetencje w zakresie zarządzania zasobami przedstawicieli organizacji obywatelskich 

Wzmocnienie potencjału ludzkiego i instytucjonalnego organizacji obywatelskich Działanie wykorzystujące dotychczasowe doświadczenia MPiPS w tym zakresie

Lider: MPiPS

Współpraca: RDPP

-.

35.wspieranie wolontariatu w różnych dziedzinach aktywności obywatelskiej, ze szczególnym uwzględnieniem promowania wolontariatu wśród osób 50+ i wolontariatu na terenach wiejskich 

Rozwój potencjału ludzkiego organizacji obywatelskich Działanie wykorzystujące dotychczasowe doświadczenia MPiPS w tym zakresie

Lider: MPiPS

Współpraca: RDPP

Granty kapitałowe

36.

   

Granty inwestycyjne

37.

   

Priorytet 2.3. Wzmocnienie integracji społecznej

 

 

Regulacyjne

legislacyjne

38.wprowadzenie do porządku prawnego ustawy o przedsiębiorczości społecznej 

Rozwój przedsiębiorczości społecznej

Lider: MPiPS

Współpraca: Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej

39.wprowadzenie ustawy regulującej system wsparcia państwa dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

Rozwój poradnictwa prawnego i obywatelskiego Działanie wykorzystujące dorobek MPiPS, MS oraz organizacji wspierających poradnictwo prawne i obywatelskie

Lider: MPiPS

Współpraca: MS, RDPP, organizacje wspierające poradnictwo prawne i obywatelskie

nadzorcze

40.wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie do polityk publicznych instrumentów oceny społecznej wartości dodanej przedsięwzięć ekonomicznych, w tym przedsiębiorstw społecznych 

Rozwój współpracy administracji publicznej z podmiotami przedsiębiorczości społecznej

Lider: MPiPS

Współpraca: Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej

41.przygotowanie i wdrożenie powszechnego mechanizmu standaryzacji jakości usług poradniczych 

Rozwój poradnictwa prawnego i obywatelskiego i podnoszenie jakości świadczonych usług Działanie wykorzystujące dorobek MPiPS, MS oraz organizacji wspierających poradnictwo prawne i obywatelskie

Lider: MPiPS

Współpraca: MS, RDPP, organizacje wspierające poradnictwo prawne i obywatelskie

-.

Systemowe

monitoringowe

42.

   
 

ewaluacyjne

43.

   

Koordynacyjne

programowe

44.przygotowanie długofalowego planu rozwoju przedsiębiorczości społecznej 

Rozwój przedsiębiorczości społecznej Działanie wykorzystujące dorobek Zespołu

Lider: MPiPS

Współpraca: Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej

45.wdrożenie zwrotnych mechanizmów finansowania przedsiębiorczości społecznej oraz innych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu 

Rozwój przedsiębiorczości społecznej i innych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu Działanie wykorzystujące dorobek Zespołu

Lider: MPiPS

Współpraca: MRR, MF, Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej

Informacyjno - edukacyjne

46.edukacja w zakresie przedsiębiorczości społecznej 

Rozwój przedsiębiorczości społecznej Działanie prowadzone w ramach systemu szkolnego i poza nim

Lider: MPiPS

Współpraca: MEN, Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej

Finansowe

Granty celowe

47.wspieranie wdrażania długofalowego planu rozwoju przedsiębiorczości społecznej 

Rozwój przedsiębiorczości społecznej

Lider: MPiPS

Współpraca: MRR, Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej

48.wsparcie projektów testujących  i wprowadzających innowacyjne mechanizmy przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu 

Rozwój innowacyjnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu Działanie wykorzystujące doświadczenia MPiPS oraz IW EQUAL

Lider: MPiPS

Współpraca: RDPP

49.Wdrożenie systemu wsparcia dla  poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

Rozwój poradnictwa prawnego i obywatelskiego Działanie wykorzystujące dorobek MPiPS, MS oraz organizacji wspierających poradnictwo prawne i obywatelskie

Lider: MPiPS

Współpraca: MS, RDPP, organizacje wspierające poradnictwo prawne i obywatelskie

Granty kapitałowe

50.

   

Granty inwestycyjne

51.

   

Syntetyczne ujęcie działań dla celu 3 Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy przedstawia tabela:

Priorytety strategii

Kategoria instrumentu

Typy instrumentów

Zastosowanie instrumentu w SRKS

Sposób realizacji/element Planu działania SRKS

Realizacja

Priorytet 3.1. Zwiększanie dostępności informacji i poprawa jakości komunikacji w sferze publicznej

 

 

Regulacyjne

legislacyjne

 

1.nowelizacja ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych:
1. regulacja kwestii publicznego udostępniania utworów osieroconych; 2. uwzględnienie współczesnych procesów produkcji i dystrybucji treści (dostosowanie przepisów do nowych technologii); 3. wprowadzenie rozwiązań mających na celu stworzenie sprzyjającego środowiska dla działalności twórców i innych uprawnionych w świecie cyfrowym, 4. przegląd Dyrektyw unijnych dot. prawa autorskiego;

Zwiekszenie dostępnosci utworów dla odbiorców przy zachowaniu ochrony praw twórców. Dostępność informacji stanowi ważny impuls dla rozwoju nauki i kultury oraz zapewnia większą obecność polskiego dorobku w światowym obiegu.

Nowelizacja przepisów prawa autorskiego w związku z rozwojem technologicznych środków przekazu oraz oceną prawidłowości implementacji dyrektyw unijnych do polskiego porządku prawnego.

Lider: MKiDN

Współpraca: organizacje pozarządowe i inne podmioty z obszaru prawa autorskiego

2.zmiana ustawy o państwowym zasobie archiwalnym, ustawy o bibliotekach i ustawy o muzeach: wprowadzenie regulacji umożliwiających udostępnianie za pośrednictwem Internetu treści archiwalnych;

Uproszczenie zasad udostępniania materiałów, zwłaszcza treści ważnych z punktu widzenia historii i kultury narodowej

Lider: MKiDN

Współpraca: organizacje pozarządowe i inne podmioty

3.zmiana ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy prawo prasowe; 1.wprowadzenie mechanizmów współregulacji i samoregulacji w dziedzinie mediów, Internetu i reklamy; 2. wprowadzenie sankcji ustawowej za nie przestrzeganie kodeksów etycznych i kodeksów dobrych praktyk w zakresie ochrony nieletnich, reklamy, w tym reklamy adresowanej do dzieci i reklamy żywności, a także  transparentności własności mediów.

Poszerzenie narzędzi regulacji rynku mediów, o nowe formy regulacji odwołujące się do odpowiedzialności uczestników rynku oraz wzmocnienie tradycyjnych  form nadzoru  i kontroli

Lider: MKiDN

Współpraca:  KRRiT, UKE + inne podmioty

4.nowa regulacja prawna zapewniająca otwartość zasobów  finansowanych ze środków publicznych i ich publiczną dostępność w sieci przygotowanie i wprowadzenie systemu identyfikacji zasobów publicznych;

Wprowadzenie zasady otwartości treści w obszarach kluczowych z punktu widzenia budowania nowoczesnego, cyfrowego społeczeństwa w XXI wieku

Stworzenie systemu oznaczania dostępnych w sieci zasobów publicznych będzie dokumentować wiarygodność i legalność oraz pozwoli na zgodne z prawem ich dalsze wykorzystywanie.

Lider: Kancelaria Premiera Rady Ministrów

Współpraca: MKIDN, organizacje pozarządowe i inne podmioty

nadzorcze

5.Nie występują 

   

Systemowe

monitoringowe

6.Nie występują 

   

ewaluacyjne

7.przegląd dotychczasowych rozwiązań przewidzianych przez polskie przepisy prawa autorskiego pod kątem skuteczności funkcjonowania w związku z rozwojem technologicznych środków przekazu  

   

Koordynacyjne

programowe

5.stworzenie warunków prawnych i technologicznych umożliwiających eksploatację treści w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami prawa  

Doprecyzowanie przepisów dot. dozwolonego użytku, zapewnienie narzędzi technologicznych umożliwiających korzystanie z utworów w ramach istniejących i dopuszczalnych przez prawo unijne form dozwolonego użytku

 Lider: MKiDN

 

6.zapewnienie warunków instytucjonalnych dla otwartego udostępniania w sieci treści audiowizualnych i audialnych wytworzonych przez media publiczne;

Udostępnianie materiałów archiwalnych i wytwarzanych obecnie przez media publiczne: Telewizję Polską S.A., Polskie Radio oraz rozgłośnie regionalne. przez wyznaczoną lub specjalnie powołaną instytucję

Lider: MKiDN

8.wprowadzenia mechanizmów umożliwiających nieodpłatne udostępnianie za pośrednictwem Internetu treści objętych domeną publiczną przez państwowe archiwa i biblioteki  

Zwiększenie dostępności treści będących już w domenie publicznej

Lider: MKiDN

Współpraca: MNiSW, MEN, KRPM i inne resorty

informacyjno-edukacyjne

8.promowanie stosowania kodeksów dobrych praktyk  i kodeksów etycznych (np. Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy, Kodeks Etyki Reklamy) 

Usprawnienie regulacji rynku mediów

Lider: MKiDN + KRRiT

Współpraca: RPO, organizacje pozarządowe (zwłaszcza Zw. Stowarzyszeń Rada Reklamy)

9.promowanie rozwiązań prawnych wzmacniających mechanizmy współregulacji i samoregulacji w dziedzinie mediów, Internetu i reklamy 

Usprawnienie regulacji rynku mediów

Lider: MKiDN + KRRiT

Współpraca: organizacje pozarządowe, RPO

10.wprowadzenie elementów edukacji dotyczących praw autorskich służącej upowszechnieniu umiejętności zarządzania własnymi prawami i poszanowania praw cudzych na wszystkich szczeblach kształcenia 

Umiejętność  zarządzania własnymi prawami i poszanowania  cudzych praw stanowi ważny element budowy społeczeństwa opartego na wiedzy.

Lider: MKiDN

Współpraca: MEN, MNiSW.

Finansowe

Granty celowe

11.zakupy praw autorskich do utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej i jak najszersze ich udostępnianie dla wszystkich zainteresowanych; 

Zwiększenie dostępności do najważniejszych z punktu widzenia kulturowego utworów

Lider: MKiDN (programy Ministra)

14.Utrzymanie zakresu zwolnień i stosowania preferencyjnej stawki VAT w odniesieniu do usług związanych z kulturą  

Minimalizacja barier finansowych ograniczających dostęp do zasobów kultury

 

Granty inwestycyjne

15.nie występują 

   

Granty kapitałowe

16.nie występują 

   

Priorytet 3.2.

Wspieranie mediów w kształtowaniu

więzi społecznych i demokracji

 

 

Regulacyjne

 

Legislacyjne

17.nowa ustawa lub zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji, nowelizacja prawa prasowego: 

a.)określenie i wprowadzenie do ustawy zakresu antenowej i internetowej oferty radiofonii i telewizji publicznej,

b.) wprowadzenie do ustawy  systemu okresowo aktualizowanych „licencji programowych” dla mediów publicznych, szczegółowo definiujących zakres obowiązków służących realizacji misji publicznej i gwarantujących finansowe i organizacyjne środki jej realizacji;  

c.) wypracowanie i wprowadzenie do ustawy zapisów ładu regulacyjnego obejmującego: pełną regulację linearnych usług medialnych (tradycyjne programy, niezależnie od platformy rozpowszechniania) oraz ograniczoną regulację zawartości usług nielinearnych (na żądanie) oraz formy współ- i samoregulacji dla zawartości sieci teleinformatycznych;  

d.) wprowadzenie przepisów ograniczających działalność reklamową radia i telewizji publicznej oraz postępują komercjalizację;  

e.) wprowadzenie zapisów dotyczących kontroli procesu pionowej i poziomej koncentracji mediów oraz zakazu nadmiernej koncentracji;

f.) wprowadzenie zapisów umożliwiających uzyskanie silniejszej pozycji przez media „trzeciego sektora” (media społeczne);  

g.)wprowadzenie zapisów o utworzeniu Funduszu Misji Publicznej:  

h.) wzmocnienie zapisów zapewniających udział profesjonalnej produkcji niezależnej w ofercie programowej publicznych i koncesjonowanych nadawców telewizyjnych;  

Wzmocnienie kulturotwórczej i edukacyjnej roli  mediów, zapewnienie realizacji misji publicznej

Lider: MKiDN

Współpraca: KRRiT, UKE

18.zmiana ustawy o abonamencie, ustawy o radiofonii i telewizji  lub opracowanie nowej ustawy: 1.wprowadzenie nowego systemu finansowania mediów publicznych oraz realizacji zadań publicznych w mediach koncesjonowanych.  Nowy mechanizm finansowy powinien gwarantować stabilność finansową umożliwiająca realizacje misji mediów publicznych oraz  m.in. zwiększać udział polskich treści w mediach społecznych i  komercyjnych oraz w Internecie a także sprzyjać finansowaniu lokalnego radia i prasy na lokalnych rynkach reklamowych;

Poprawa finansowania mediów publicznych umożliwiająca realizację misji publicznej; promocja treści związanych z kulturą i edukacją w mediach koncesjonowanych; wzmocnienie ekonomiczne mediów lokalnych

Lider: MKiDN + KRRiT

19.stworzenie regulacji prawnych pozwalających na wykorzystywanie zasobów archiwów audiowizualnych i audialnych wytworzonych przez media publiczne na potrzeby programowe wszystkich nadawców (zapisy ustawowe dotyczące tzw. „archiwów Radiokomitetu”)

Zwiększenie dostępności do utworów

Lider: MKiDN

nadzorcze

20.nie występują 

   

Systemowe

monitoringowe

21.nie występują 

   

ewaluacyjne

22.nie występują 

   

Koordynacyjne

programowe

operacyjne

23.poprawa realizacji polityki koncesyjnej wspierającej media społeczne i koncesjonowane  na szczeblu regionalnym i lokalnym;

Wzmocnienie niezależności i pluralizmu mediów

Lider: KRRiT, UKE

24.uwzględnianie w procesie cyfryzacji radia i telewizji potrzeb związanych z rozwojem społecznym, kulturalnym,  wzmacnianiem więzi społecznych i demokracji; 

Zapewnienie spójności społecznej

Lider: KRRiT , UKE

Współpraca: MKiDN, KPRM, MPiPS, MI

25.wspieranie rozwiązań pozwalających na osiągnięcie powszechnej dostępności Internetu szerokopasmowego (możliwość uzyskania łącza przez każde gospodarstwo domowe); 

Powszechny dostęp do Internetu (Polska Cyfrowa)

Lider: MI

Współpraca: KPRM, MKiDN

26.przygotowanie i realizacja systemu badań audytorium telewizji i radia służących optymalizacji kryteriów oceny stopnia realizacji misji publicznej  

Lepsze dostosowanie oferty programowej do potrzeb i oczekiwań społecznych

Lider: MkiDN

Współpraca: KRRiT,

informacyjno - edukacyjne

27.promocja nowego modelu finansowania publicznej radiofonii i telewizji 

Wyjaśnianie i uzasadnienie potrzeby finansowania zadań misyjnych ze środków publicznych

 

Finansowe

 

Granty celowe

 

28.wspieranie ze środków publicznych produkcji i rozpowszechniania  treści o wysokich walorach merytorycznych i artystycznych  przez telewizyjnych i radiowych nadawców komercyjnych i społecznych, dostawców usług audiowizualnych, producentów, a także wydawców prasy;

Poprawa jakości treści medialnych

Lider: MKiDN

Współpraca: KRRiT. PISF, NInA, Programy finansowane z Funduszu Misji Publicznej,

29.wspieranie społecznych inicjatyw generowania i udostępniania w Internecie polskich  treści oraz działalności o charakterze twórczym realizowanej w Internecie („treści tworzone przez użytkowników”) oraz udostępniania  informacji lokalnych z małych ośrodków;

Zwiększenie udziału treści społecznych, wzrost aktywności społecznej

Lider: MKiDN

Współpraca: KRRiT. PISF, NInA, Programy finansowane z Funduszu Misji Publicznej, organizacje pozarządowe

30.wspieranie obywatelskich inicjatyw medialnych, w tym dziennikarstwa obywatelskiego. 

Zwiększenie udziału treści społecznych, wzrost aktywności społecznej

Lider: MKiDN

Współpraca: KRRiT. PISF, NInA, Programy finansowane z Funduszu Misji Publicznej,

31.wspieranie prasy opiniotwórczej, społecznej i kulturalnej (ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej); 

Podtrzymywanie istnienia i rozwój mediów służących podnoszeniu poziomu dyskursu publicznego

Lider: MKiDN (programy Ministra), organizacje pozarządowe (zwłaszcza Izba Wydawców Prasy)

32.wspieranie działań dotyczących  wykorzystania możliwości technik cyfrowych do zapewnienia osobom niepełnosprawnym, w szczególności niewidomym i niedowidzącym, dostępu do zasobów edukacyjnych, kulturowych i naukowych.

Ułatwianie dostępu osób niepełnosprawnych do wartościowych treści kulturowych, i do edukacji

Lider: MKiDN

Współpraca: KRRiT. PISF, NInA, Programy finansowane z Funduszu Misji Publicznej,

33.wspieranie udostępniania istniejącego dorobku kultury narodowej przez digitalizację dzieł i tworzenie cyfrowych archiwów treści;

Wzrost obecności polskich treści w  zasobach świetnych oraz ich wykorzystania w rozwoju społeczno-gospodarczym

Lider: MKiDN (programy Ministra)

Współpraca:. PISF, NInA,

granty inwestycyjne

34.nie występują 

   

granty kapitałowe

35.nie występują 

   

Syntetyczne ujęcie działań dla celu 4 Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego przedstawia tabela :

Priorytety strategii

Kategoria instrumentu

Typy instrumentów

Zastosowanie instrumentu w SRKS

Sposób realizacji/Element planu działania SRKS

Realizacja

                                                                                               Priorytet 4.1.  Wzmocnienie

roli dziedzictwa w budowaniu spójności społecznej

 

 

Regulacyjne

legislacyjne

1.wprowadzenie nowej regulacji prawnej „decorum”  

1.Wypracowanie koncepcji decorum i przygotowanie propozycji aktu prawnego 

2.Kampania informacyjno-edukacyjna 

Lider:  MI (architektura),

Współpraca: MKiDN, MSWiA, MF

2.zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych aktów prawnych  

Wypracowanie rozwiązań prawnych służących szerszemu udostępniania przez instytucje publiczne zcyfryzowanych zbiorów w sieci;

Lider: MKiDN

3.nowa ustawa o narodowym zasobie audiowizualnym 

Wypracowanie systemu archiwizowania i udostępniania zasobów dziedzictwa audiowizualnego i audialnego, w tym treści „digital born” oraz przygotowanie propozycji aktu prawnego

Lider: MKiDN

4.przygotowanie nowej ustawy o postępowaniu z dokumentacją i o archiwach 

 

Lider: MKiDN

5.przygotowanie ustawy „reprywatyzacyjnej” 

Wypracowanie mechanizmów pozwalających na uregulowanie stanu własności muzealiów. (zakres prac MKiDN)

Lider: MKiDN, MSP

6.nowelizacja ustawy o muzeach 

Utworzenie spójnych systemowych rozwiązań prawnych w sferze działalności instytucji muzealnych

Lider: MKiDN

7.nowelizacja ustaw6y o bibliotekach 

Wypracowanie mechanizmów polegających na uregulowaniu zasad funkcjonowania bibliotek.

Lider: MKiDN

8.wprowadzenie do systemu prawnego zachęt finansowych sprzyjających rozwojowi sponsoringu w kulturze -

Wypracowanie mechanizmów sprzyjających zaangażowaniu środków prywatnych w obszarze kultury (np. ulgi i zwolnienia podatkowe)  oraz przygotowanie propozycji zmian prawnych

Lider: MKiDN

Współpraca: MF

9. nowa ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (zakres zmian: 1. wprowadzenie spójnego systemu ochrony zabytków, wraz z przyznaniem właściwej rangi służbom ochrony zabytków 2. regulująca zasady prowadzenia rejestrów zabytków; 3. powołanie Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków (źródło finansowania, m.in. 1% odpis od działalności turystycznej)

Wypracowanie spójnego systemu ochrony zabytków i wzmocnienie udziału dziedzictwa kulturowego w rozwoju społeczno-gospodarczym. Nowe mechanizmy finansowania ochrony zabytków.

Lider: MKiDN

Współpraca: MSWiA, MF

10.nowa ustawa o ochronie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego; 

           Ewentualnie: nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (wprowadzenie kategorii krajobrazu).

 

MKiDN + MŚ (+ MRR + MTiS + MI)

 

11.nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych lub przygotowanie nowej ustawy wprowadzającej opłatę lokalną na rzecz ochrony i konserwacji zabytków. 

Wprowadzanie nowej regulacji prawnej dot. przekazywania środków z opłat lokalnych na rzecz ochrony zabytków

Lider: MKiDN

Współpraca: MSWiA

nadzorcze

11.wypracowanie procedur i schematów działań w obszarze ochrony zabytków  

wypracowanie procedur i schematów działań w obszarze ochrony zabytków (np. zasady wpisu do rejestru)

Lider: MKiDN + NID

Współpraca: MSWiA,

12.opracowanie wytycznych służących uwzględnianiu ochrony krajobrazu kulturowego i przyrodniczego w planowaniu strategicznym i operacyjnym (plany zagospodarowania przestrzennego) 

wypracowanie wytycznych

Lider: MRR (KPZK)

Współpraca: MI, MSiT, MKiDN

13.Ujednolicenie zasad digitalizacji zasobów dziedzictwa  kulturowego  

opracowanie jednolitych standardów digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego oraz zasad  ich udostępniania

Lider: MKiDN + NID, BN, NAC, NInA, NIMiOZ

Systemowe

monitoringowe

14.nie występują 

   

ewaluacyjne

15.nie występują 

   

Koordynacyjne

programowe

16.opracowanie programu na rzecz realizacji partnerskich projektów badawczych  B+R dotyczących digitalizacji i udostępniania zasobów kultury 

Wypracowanie koncepcji (mechanizmów) wsparcia  B+R w zakresie digitalizacji

Lider: MKiDN + NID, BN, NAC, NInA

17.opracowanie programów na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz cyfryzacji i udostępnia zasobów 

1.Opracowanie Krajowego Program Ochrony Zabytków i Opieki nad zabytkami 

2.Przygotowanie programów w zakresie digitalizacji i udostępnia zasobów kultury (np. WPR) 

Lider: MKiDN + NID, BN, NAC, NInA, NIMiOZ

18.wypracowanie koncepcji produktów turystycznych 

Realizacja zapisów Kierunków rozwoju turystyki do 2015 r.

Lider: MSiT

Współpraca: MKiDN, MRR, MSWiA

Informacyjno-edukacyjne

19.promocja dorobku kultury oraz zwiększenie obecności kultury w życiu codziennym; 

Opracowanie i realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz konferencji, seminariów, debat

Lider: MKiDN

Współpraca: MRR, MSWiA,  MEN, MNiSW

20.promowanie wykorzystania potencjału kulturowego i lokalnych tożsamości w rozwoju regionalnym (powiązanie pkt 8) oraz promowanie wiedzy o zdigitalizowanych zasobach kulturowych (powiązane z pkt. 13) 

21.wzmacnianie postrzegania dziedzictwa i krajobrazu w kategoriach dobra wspólnego i potencjału rozwojowego 

22.tworzenie, rozwijanie i promocja bazy „dobrych praktyk” we współpracy różnych podmiotów  w obszarze kultury  

Opracowanie podręcznika dobrych praktyk

 

Finansowe

Granty celowe

23.wspieranie działań służących ochronie i zachowaniu dziedzictwa kulturowego  

Program grantowy

Lider: MKiDN

Współpraca: MSWiA, MSiT , MRR

23.wspieranie działań dotyczących kultywowania tradycji oraz rozwijania nowych umiejętności i praktyk w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego 

Program grantowy

Lider: MKiDN

Współpraca: MSWiA, MSiT , MRR

24.wspieranie działań artystycznych i rozwoju zasobów kultury realizowanych we współpracy różnych podmiotów  (powiązane z pkt 18) 

Program grantowy, realizacja  zasady decorum

Lider: MKiDN

Współpraca: MSWiA, MSiT , MRR

25.wspieranie działań kulturalnych i artystycznych, w tym realizowanych we współpracy instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w ramach PPP  i PPS - przeniesione z P2

Program grantowy, FIO

Lider: MKIDN

Współpraca: MSWiA, MSiT ,MPiPS

26.wspieranie organizacji krajowych i międzynarodowych  wydarzeń artystycznych  (wydarzeń oraz imprez kulturalnych, sportowych i naukowych) – przeniesione z P2

Program grantowy

Lider: MKIDN

Współpraca:, MSiT MSZ

27.wspieranie działań na rzecz dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego 

Program grantowy

Lider: MSWiA( mniejszości)

Współpraca: MKiDN KPRM, MSZ

28.wspieranie rozwoju turystyki kulturowej oraz tworzenia nowych produktów turystycznych 

Program grantowy

Lider: MSiT

Współpraca: MKiDN

29.wspieranie procesu digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego  i dostępu do niego, w tym znoszenia barier dla osób niepełnosprawnych), udostępniania na portalach krajowych i międzynarodowych (np. Europeana) 

Program grantowy

Lider: MKIDN

Współpraca: MSZ

30.edukacja w zakresie standardów digitalizacji i udostępniania zdigitalizowanego zasobu 

Program grantowy

Lider: MKIDN

Współpraca: MNiSW, MSWiA

31.budowanie kompetencji oraz wspieranie różnych form aktywności kulturalnej - uczestnictwa w kulturze 

m.in.: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2011-2020, programy grantowe

Lider: MKIDN

Współpraca: MRR, MSWiA

32.wyrównywanie dostępu do dziedzictwa przez cyfryzację, w tym zniesienie barier dla osób wykluczonych cyfrowo  

Polska Cyfrowa

Lider: MKIDN+ MI

Granty kapitałowe

33.nie występują 

   

Granty inwestycyjne

34.wspieranie działań na rzecz  rozwoju i modernizacji infrastruktury służącej wzmocnieniu procesu digitalizacji dziedzictwa i jego udostępniania 

Polska Cyfrowa, program grantowy (pracownie, repozytoria cyfrowe)

MKiDN

Priorytet 4.2 Wzmocnienie

znaczenia kultury w rozwoju społeczno -gospodarczym

 

 

 

Regulacyjne

legislacyjne

1.zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych – 1. Opracowanie i wdrożenie systemu otwartych zamówień dla twórców, 2. opracowanie mechanizmu odpisu  decorum od zamówień publicznych dla inwestycji budowlanych i odpisu na FPT

 

Lider: UZP ?

Współpraca: MKiDN

2.zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawych  - wdrożenie systemu ulg podatkowych wspierających realizowanie produkcji audiowizualnej i filmowej (w tym koprodukcji) na terenie Polski

Wypracowanie zakresu ulg i przygotowanie propozycji zmian prawnych

Lider: MF

Współpraca: MKiDN

3.nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  

implementacja i ewaluacja zapisów deregulacji oraz wypracowanie mechanizmów prowadzenia instytucji w ramach PPS, kwestia kadencyjności i konkursów na stanowisko dyrektora instytucji.

 

4.ustawa o Polskim Centrum Kinematografii 

 

Lider:  MKiDN

Współpraca: PISF

5.nowa ustawa o Instytucie Kultura Polska  

opracowanie i wdrożenie rozwiązań prawnych i systemowych w zakresie promocji kultury polskiej MKiDN

Lider: MKiDN

Współpraca: MSZ MF, MNiSW, MG, UZP

6.utworzenie Funduszu Podwyższonego Ryzyka dla projektów sektora przemysłów kultury i kreatywności 

Wypracowanie koncepcji Funduszu oraz stosownych aktów prawnych

Lider: MG

Współpraca: MKiDN, MF

nadzorcze

7.wypracowanie zasad funkcjonowania instytucji kultury i zarządzania sektorem (systemy szkoleń uzupełniających, kształcenie menadżerów kultury)  - poprawa mechanizmów zarządzania w sektorze kultury 

 

Lider: MKiDN

8.Wypracowanie schematów i procedur współpracy szkół artystycznych, instytucji kultury i artystów ze szkołami powszechnymi i innymi podmiotami 

określenie i tworzenie)  warunków do  współpracy międzysektorowej

 

9.wypracowanie i wdrożenie rozwiązań systemowych w zakresie promocji kultury polskiej, w tym opracowanie strategii promocji kultury polskiej i Polski przez kulturę

 

Lider: MKiDN

Współpraca: MSZ, MNiSW, MSiT, MRR, MEN

Systemowe

monitoringowe

10.

   

ewaluacyjne

11.

   

Koordynacyjne

programowe

12.wypracowanie systemu produkcji treści dotyczących kultury i historii polskiej na potrzeby portali internetowych i medialnych usług audiowizualnych 

Przygotowanie programu

Lider: MKiDN

13.modernizacja  systemu szkolnictwa artystycznego 

Przygotowanie programu na rzecz rozwoju szkolnictwa artystycznego

Lider: MKiDN

14.poprawa warunków pracy i mobilności artystów, dydaktyków  oraz  innych osób sektora kultury 

Przygotowanie programu na rzecz mobilności artystów

Lider: MKiDN

15.wypracowanie koncepcji wsparcia działań w obszarze kultury i kreatywności - dzieła eksperymentalne i nowatorskie (programy wsparcia, stypendia, zmiany podatkowe, klastry, inkubatory) 

Wypracowanie programu wsparcia dla przemysłów kultury i kreatywnych

Lider: MKiDN

informacyjno- ewaluacyjne

16.promowanie wolontariatu w kulturze (w tym w instytucjach kultury) 

Opracowanie i realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz konferencji, seminariów, debat

Lider: MKiDN

Współpraca: MkiDN, MPiPS, MSWiA,  MG

17.promocja współpracy podmiotów kultury i edukacji artystycznej w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP)  i Partnerstwa Publiczno-Społecznego (PPS) 

18.promowanie tworzenia sieci i klastrów oraz inkubatorów z udziałem instytucji kultury oraz podmiotów sektora pozarządowego i prywatnego o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz ponadnarodowym;  

19.promowanie aktywności artystów i animatorów kultury w sferze działalności gospodarczej 

20.promowanie  kreatywności w praktykach życia codziennego 

21.promowanie  „dobrych praktyk”  w zakresie przedsiębiorczość w kulturze, przemysłów  kultury i kreatywnych o zasięgu w krajowym i międzynarodowym 

Opracowanie podręcznika dobrych praktyk, kampanie informacyjno-edukacyjne

Lider: MKiDN

Finansowe

 

Granty celowe

 

22.wspieranie przedsiębiorczości  w sektorze kultury i kreatywności, w tym: 1.wspieranie powstawania sieci i klastrów oraz inkubatorów z udziałem instytucji kultury oraz podmiotów sektora pozarządowego i prywatnego o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym 2.wspieranie  aktywności artystów i animatorów kultury w sferze działalności gospodarczej;  

Programy grantowe

Lider: MG

Współpraca: MKiDN, MRR, MPiPS,

23.wspieranie  realizacji dzieł eksperymentalnych i nowatorskich w obszarze kultury i kreatywności 

Programy grantowe

Lider: MG, MkiDN

Współpraca: MRR

24.wspieranie projektów B+R w obszarze kultury realizowanych w partnerstwie z instytucjami naukowymi i biznesem 

Programy grantowe

Lider: MG, MkiDN

25.przyznawanie stypendiów twórcom i animatorom kultury na działania kreatywne i innowacyjne 

Programy stypendialne

Lider: MKiDN

26.wsparcie dla uczelni artystycznych na realizację specjalistycznych kierunków, np. wzornictwo przemysłowe  

Programy grantowe

Lider: MKiDN, MNiSW

27.wspieranie projektów animacyjnych w obszarze kultury realizowanych we współpracy szkół artystycznych, instytucji kultury i artystów ze szkołami powszechnymi i innymi podmiotami 

Programy grantowe

Lider: MKiDN

Wspólpraca: MEN, MSiT

28.wspieranie działań na rzecz  rozwoju i modernizacji infrastruktury kultury, w tym wspieranie przekształcenia placówek świadczących powszechny dostęp do kultury w miejsca spotkań i dialogu

Programy grantowe

Lider: MKiDN

Współpraca: MRR

29.wspieranie kształcenia kadr kultury, w tym uzupełnianie wykształcenia zawodowego oraz szkolenie menadżerów kultury 

Programy grantowe

Lider: MKiDN

Współpraca: MRR

30.nie występują 

   

Granty kapitałowe

31.wspieranie działań na rzecz  rozwoju i modernizacji infrastruktury kultury 

 

MKiDN

Granty inwestycyjne

32.Budowa innowacyjnych instytucji kultury o charakterze edukacyjnym 

m.in. realizacja WPR Kultura +

MKiDNKomentarze

Biblioteki publiczne jako podmiot współpracujący ze szkołą - dot. 1.1.3. Wzmocnienie edukacji obywatelskiej, medialnej ....Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 30-05-2011
Tekst główny przy kierunku 1.1.3. zawiera działanie:
"promowanie współpracy szkół z organizacjami obywatelskimi, mediami, instytucjami kultury w zakresie prowadzenia edukacji obywatelskiej, medialnej i kulturalnej (np. przez konkursy i publikacje)".
Natomiast nie jest to odzwierciedlone w załączniku 2.
Proponujemy przy priorytecie 1.1. w treści instrumentu 16
dopisać biblioteki jako przykład podmiotu prowadzącego działalność edukacyjną. Wtedy instrument 16 otrzymałby brzmienie:

"16. promowanie, informowanie i zachęcanie szkół i uczelni do
uczestnictwa w różnego rodzaju projektach i przedsięwzięciach
edukacyjnych z zakresu edukacji obywatelskiej, medialnej,
kulturalnej i artystycznej realizowanych przez instytucje i podmioty prowadzące działalność edukacyjną (np. biblioteki publiczne) oraz organizacje pozarządowe"
Systemowość i kompeksowość wsparcia - dot. priorytetu 1.2. Wspieranie edukacji innej niż formalna ukierunkowane na kooperację, kreatywność i komunikacjęFundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 30-05-2011
Planowany sposób realizacji instrumentów nr 10 i 21 „zwiększenie dostępu do nowych technologii i edukacji medialnej na poziomie lokalnym przez zmianę tradycyjnej roli bibliotek, domów kultury” (priorytet 1.2.) niesie za sobą ryzyko działań punktowych, fragmentarycznych. Potrzebne są zmiany systemowe, które zwiększą szanse na trwałość zmiany tradycyjnej roli bibliotek i domów kultury.

- instrument nr 10

Zamiast `Opracowywanie programów na rzecz wsparcia lokalnych społeczności, realizacja WPR Kultura”

proponujemy „Opracowywanie programów na rzecz wsparcia lokalnych społeczności w zakresie dostępu do nowych technologii i edukacji medialnej z wykorzystaniem bibliotek i domów kultury; realizacja WPR Kultura”

- instrument nr 21

Zamiast „Programy grantowe dot. rozwoju instytucji kultury”

Proponujemy „Projekt systemowy MKiDN dot. rozwoju systemu bibliotek publicznych (Biblioteka Narodowa, biblioteki publiczne szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego); programy grantowe dot. rozwoju instytucji kultury”

Dodatkowo proponujemy, aby jeden z programów grantowych wspierał instytucje kultury w rozwijaniu kompetencji cyfrowych lokalnych społeczności (we współpracy z innymi lokalnymi partnerami posiadającymi dostęp do nowych technologii, przygotowując lokalne strategie edukacji cyfrowej)
Zarządzanie strategiczne kulturą - dot. priorytetu 4.2 Wzmocnienie znaczenia kultury w rozwoju społeczno - gospodarczymFundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 30-05-2011
W priorytecie 4.2 przy instrumencie nr 29 „wspieranie kształcenia kadr kultury, w tym uzupełnianie wykształcenia zawodowego oraz szkolenie menadżerów kultury” proponujemy rozszerzyć planowany sposób realizacji („Programy grantowe”) o "projekt systemowy MKiDN dot. zarządzania strategicznego w instytucjach kultury (szkolenia)”.

Projekt systemowy pozwoli na zachowanie spójnej metodologii, co nie będzie możliwe przy realizacji wielu projektów wybranych w ramach programów grantowych.
priorytet 1.1. - rekomendacja dot. priorytetyzacji instrumentów wdrożeniowychFundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 31-05-2011
Rekomendujemy następujące instrumenty umieścić na przedzie hierarchii ważności działań realizujących SRKS w priorytecie 1.1. (kolejność wybranych instrumentów ma znaczenie): 24, 9, 6, 7, 16.

Uzasadnienie: nie ulega wątpliwości, iż skuteczna edukacja obywatelska i społeczna wymaga stosowania metod nauczania typu projekt edukacyjny. Wymaga to przygotowania nauczycieli do pracy tego typu metodami poprzez publiczny system doskonalenia nauczycieli. Generalnie najistotniejsze są działania skierowane do nauczycieli i bezpośrednio do szkół. Wszelkie dotychczas podejmowane próby zmiany w tej dziedzinie poprzez regulacje prawne (podstawa programowa, zmiany w systemie nadzoru, ewaluacja pracy szkół) okazywały się nieskuteczne, dlatego powinna zostać przemyślana strategia ich wdrażania (to powinno być kluczowym zadaniem MEN). Największe szanse wydaje się mieć strategia dokonywania zmian na poziomie szkół i jednoczesnego przygotowywania ram prawnych wspierających te zmiany np. konieczne jest zwiększenie liczby projektów obowiązkowo realizowanych na danym etapie nauczania i „rozluźnienie” systemu klasowo-lekcyjnego.
priorytet 1.2. - rekomendacja dot. priorytetyzacji instrumentów wdrożeniowychFundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 31-05-2011
Rekomendujemy następujące instrumenty umieścić na przedzie hierarchii ważności działań realizujących SRKS (kolejność wybranych instrumentów ma znaczenie): 13, 21, 14, 18, 19.

Uzasadnienie: Działania na rzecz edukacji obywatelskiej podejmowane poza formalnym systemem edukacji mają szansę wpłynąć na postawy osób, które z racji wieku są już poza tym systemem. Edukacja kulturalna rozwijana na terenach wiejskich (miejscowości do 15 000 mieszkańców) pozwala na zwiększenie potencjału kulturowego i społecznego małych społeczności, w których dostęp do różnych form kultury zinstytucjonalizowanej jest ograniczony. Na terenach wiejskich istotne znaczenie ma też edukacja cyfrowa zarówno jako kompetencja umożliwiająca korzystanie z e-usług (przy ograniczonym dostępie do niektórych usług w ogóle, jak i zwiększająca partycypację społeczną. Podobne znaczenie ma edukacja medialna istotna ze względu na powszechność i siłę oddziaływania współczesnych mediów i ich wpływ na kształtowanie postaw społecznych.
priorytet 2.1. - rekomendacja dot. priorytetyzacji instrumentów wdrożeniowychFundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 31-05-2011
Rekomendujemy następujące instrumenty umieścić na przedzie hierarchii ważności działań realizujących SRKS (kolejność wybranych instrumentów ma znaczenie): 11, 12, 14, 15, 17, 18.

Uzasadnienie: udział instytucji publicznych w promowaniu aktywności obywatelskiej jest szczególnie istotny na terenach wiejskich, gdzie dialog społeczny bywa ograniczony, a życie publiczne zdominowane przez instytucje samorządu terytorialnego. Ważne jest, by nowe formy dialogu obywatelskiego realizowane były we współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i nieformalnymi grupami obywateli.
priorytet 2.2. - rekomendacja dot. priorytetyzacji instrumentów wdrożeniowychFundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 31-05-2011
Rekomendujemy następujące instrumenty umieścić na przedzie hierarchii ważności działań realizujących SRKS (kolejność wybranych instrumentów ma znaczenie): 33, 31, 35.

Uzasadnienie: istotną formą aktywności obywatelskiej na terenach wiejskich powinien być wolontariat. Taka forma działania jest dobrą szkołą zdobywania kompetencji społecznych i zawodowych, a także pozwala na pełniejsze wykorzystane ograniczonych zasobów lokalnych instytucji i organizacji. Jednocześnie konieczne jest poszukiwanie takich metod finansowania aktywności małych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, aby mogły one w pełni włączyć się do budowania kapitału społecznego na poziomie gminy, sołectwa / dzielnicy.
priorytet 2.3. - rekomendacja dot. priorytetyzacji instrumentów wdrożeniowychFundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 31-05-2011
Rekomendujemy następujące instrumenty umieścić na przedzie hierarchii ważności działań realizujących SRKS (kolejność wybranych instrumentów ma znaczenie): 49, 48.

Uzasadnienie: Poradnictwo prawne umożliwia świadome korzystanie przez obywateli z formalnych instrumentów dialogu i kontroli władz publicznych. Zwłaszcza na terenach wiejskich potrzebne są różne formy doradztwa zawiązane z planowaniem kariery zawodowej, zmiany kwalifikacji zawodowych itp. dostępne zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych w tym bezrobotnych.
priorytet 3.1. - rekomendacja dot. priorytetyzacji instrumentów wdrożeniowychFundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 31-05-2011
Rekomendujemy następujące instrumenty umieścić jako najważniejsze (kolejność ma znaczenie): 1, 2, 4, 3, 5, 6, 8 (7 - wprowadzenia mechanizmów umożliwiających nieodpłatne udostępnianie za pośrednictwem Internetu treści objętych domeną publiczną przez państwowe archiwa i biblioteki).

Uzasadnienie: Prawo – w tym prawo autorskie - jest jednym z podstawowych czynników warunkujących funkcjonowanie kultury. Dodatkowo, o ile część instrumentów może być realizowana nie tylko później, ale też przez inne podmioty niż MKiDN (np. edukacja dot. praw autorskich), o tyle zmiany prawne nie będą mogły zostać przeprowadzone bez wiodącej roli MKiDN.
priorytet 3.2. - rekomendacja dot. priorytetyzacji instrumentów wdrożeniowychFundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 31-05-2011
W związku z rekomendacją dot. zwiększenia ważności kierunku 3.2.4 (Zapewnienie powszechnego dostępu do usług medialnych) proponujemy zwiększenie rangi następujących instrumentów: 25, 32.

priorytet 3.2. - komentarz dot. instrumentu 25 (Internet w każdym gospodarstwie domowym)Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 31-05-2011
Zwiększaniu dostępności łącza internetowego powinno towarzyszyć budowanie kompetencji cyfrowych osób uzyskujących dostęp do Internetu (szkolenia, indywidualne wsparcie i konsultacje) tak aby Internet nie był wykorzystywany w sposób najprostszy, tj. wyłącznie do rozrywki, ponieważ takie działanie nie przyczynia się do budowy kapitału społecznego. Szkolenia i doradztwo powinny być udzielane na szerszą skalę niż to jest obecnie dozwolone w ramach 10% cross-financingu (dz. 8.3. PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-inclusion” oraz PO RPW Działanie II.1 „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”).
priorytet 4.1. - rekomendacja dot. priorytetyzacji instrumentów wdrożeniowychFundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 31-05-2011
Rekomendujemy następujące instrumenty umieścić na przedzie hierarchii ważności działań realizujących SRKS (kolejność wybranych instrumentów ma znaczenie):

31. budowanie kompetencji oraz wspieranie różnych form aktywności kulturalnej - uczestnictwa w kulturze

22. tworzenie, rozwijanie i promocja bazy „dobrych praktyk” we współpracy różnych podmiotów w obszarze kultury (w nowym brzmieniu – zob. poniżej)

23. wspieranie działań dotyczących kultywowania tradycji oraz rozwijania nowych umiejętności i praktyk w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego (w nowym brzmieniu – zob. poniżej)

19. promocja dorobku kultury oraz zwiększenie obecności kultury w życiu codziennym;

20. promowanie wykorzystania potencjału kulturowego i lokalnych tożsamości w rozwoju regionalnym (powiązanie pkt 8) oraz promowanie wiedzy o zdigitalizowanych zasobach kulturowych (powiązane z pkt. 13)

DODATKOWO rekomendujemy rozwinięcie i przesunięcie akcentu w instrumentach:

„22. tworzenie, rozwijanie i promocja bazy „dobrych praktyk” we współpracy różnych podmiotów w obszarze kultury” na „wspieranie, rozwijanie i promowanie transferu wiedzy pomiędzy różnymi podmiotami (prawnymi i fizycznymi) działającymi w obszarze kultury”, a także rozbudowanie sposobu realizacji tego instrumentu o działania edukacyjne i komunikacyjne/promocyjne mające na celu naukę technik i promocję idei dzielenia się wiedzą jako procesu sprzyjającego rozwojowi.

”23. wspieranie działań dotyczących kultywowania tradycji oraz rozwijania nowych umiejętności i praktyk w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego” na „wspieranie działań dotyczących kultywowania tradycji poprzez jej odtwarzanie i aktywną reinterpretację oraz rozwijanie nowych umiejętności i praktyk w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego”.

UWAGA ! W zaproponowanych w zał. 2 do SRKS instrumentach BRAKUJE NARZĘDZI POŚWIĘCONYCH EDUKACJI DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W ZAKRESIE POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (typy instrumentów: informacyjno-edukacyjne i granty celowe).
priorytet 4.1. - uzasadnienie dot. rekomendacji FRSI dot. priorytetyzacji instrumentów wdrożeniowychFundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 31-05-2011
Wybraniu rekomendowanych instrumentów towarzyszyło przekonanie, że nie wystarczające tworzenie narzędzi i zasobów w postaci zdigitalizowanych zbiorów. Kluczowy jest rozwój kompetencji odpowiedzialnych za aktywne wykorzystywanie zasobów (symbolicznych, materialnych etc.) i ich reainterpretowanie.
priorytet 4.2. - rekomendacja dot. priorytetyzacji instrumentów wdrożeniowychFundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 31-05-2011
Rekomendujemy następujące instrumenty umieścić na przedzie hierarchii ważności działań realizujących SRKS (kolejność wybranych instrumentów ma znaczenie):

7., 29. wypracowanie zasad funkcjonowania instytucji kultury i zarządzania sektorem (systemy szkoleń uzupełniających, kształcenie menadżerów kultury) - poprawa mechanizmów;

33. Budowa innowacyjnych instytucji kultury o charakterze edukacyjnym zarządzania w sektorze kultury;

28, 31., 32. wspieranie działań na rzecz rozwoju i modernizacji infrastruktury kultury, w tym wspieranie przekształcenia placówek świadczących powszechny dostęp do kultury w miejsca spotkań i dialogu;

20. promowanie kreatywności w praktykach życia codziennego;

25. przyznawanie stypendiów twórcom i animatorom kultury na działania kreatywne i innowacyjne;

18., 22.1. promowanie tworzenia sieci klastrów oraz inkubatorów z udziałem instytucji kultury oraz podmiotów sektora pozarządowego i prywatnego o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz ponadnarodowym;

16. promowanie wolontariatu w kulturze (w tym w instytucjach kultury);

14.poprawa warunków pracy i mobilności artystów, dydaktyków oraz innych osób sektora kultury.

UZASADNIENIE: Poprzez rekomendowane instrumenty proponujemy położenie nacisku na wzmocnienie znaczenia kultury w rozwoju społeczno-gospodarczym poprzez zbudowanie systemu wsparcia dla lokalnych instytucji kultury oraz niezależnych jej animatorów (artystów, pracowników domów kultury, bibliotekarzy, działaczy organizacji pozarządowych etc.).

Jednocześnie pragniemy podkreślić charakter tych instytucji: edukacyjny, integracyjny (miejsce spotkań i dialogu), kreacyjny (wspieranie kreatywności i innowacji).

Wszystkie działania zmierzające do tego celu powinna cechować wysoka jakość oraz zwracanie uwagi na lokalną specyfikę (demografię, sytuację ekonomiczną, międzykulturowość etc.).

Instytucje kultury powinny również funkcjonalnie (i estetycznie) odpowiadać wyzwaniom rozwoju kapitału społecznego.

uwagi SAiW \Stowarzyszenie Autorów i Wydawców "Polska Książka" 31-05-2011
Generalnie SRKS prezentuje wyważone stanowisko uznając konieczność wysokiego poziomu ochrony praw autorskich. Zabrakło w niej jednak jasnego stwierdzenia, iż niski poziom ochrony (wyznaczany nie tylko dużą skalą \"piractwa\", lecz także zbyt niskimi wynagrodzeniami za ustawowy dozwolony użytek) powoduje spadek jakości wytwarzanych nowych treści, w tym zwłaszcza w zakresie twórczości rodzimej. Należy więc zadać pytanie czy szeroki zakres dozwolonego użytku prywatnego i publicznego w Polsce oraz niski poziom kompensat nie wpływa na wypieranie dzieł polskich autorów m.in. literatury fachowej, popularnonaukowej, poradników przez tłumaczenia publikacji zagranicznych o tej tematyce. Troska o zapewnienie dostępu do kultury i wiedzy nie może być w żadnych wypadku wiązana z osłabieniem znaczenia praw autorskich - co więcej w pewnym wymierze faktyczna ochrona prawa autorskiego powinna zostać wzmocniona aby zrównoważyć negatywne skutki zastosowania nowych technologii.
3.1.1. Stworzenie sprzyjającego środowiska działalności twórców i innych posiadaczy praw w świecie cyfrowym wymaga przeglądu istniejącego stanu rzeczy. W odniesieniu do twórczości drukowanej (książka, prasa) nie stworzono prawnych i faktycznych ram dla efektywnego funkcjonowania twórców i wydawców w tradycyjnym, \"analogowym\" środowisku. Stąd nie jest możliwe przeniesienie starych rozwiązań do środowiska cyfrowego. Zmian prawnych wymagają zwłaszcza przepisy dotyczące dozwolonego użytku prywatnego i publicznego, który w większym stopniu powinien być oparty o zbiorowe licencje, kwestie wynagrodzeń z tytułu dozwolonego użytku oraz funkcjonowanie organizacji zbiorowego zarządzania (dalej: ozz). Prawidłowo działające ozz tworzą najlepsze warunki dla pośredniczenia między posiadaczami praw autorskich a użytkownikami.
Dobrym sprawdzianem dla wdrożenia nowych rozwiązań jest kwestia dzieł osieroconych. Naturalnym kandydatem do odegrania wiodącej roli na tym polu są właśnie ozz. Tylko ozz będą w stanie zapewnić standardy szczególnej staranności w poszukiwaniu właścicieli praw a zasady licencjonowania dzieł osieroconych - wypracowane już np. w krajach skandynawskich - zapewniają odpowiednią ochronę tych dzieł i wynagrodzenie za ich eksploatację ewentualnym posiadaczom autorskich praw majątkowych. W tych obszarach, gdzie rynek licencyjny nie jest rozwinięty regulacje odnoszące się do dzieł osieroconych pozwolą zbudować więzi współpracy między autorami, wydawcami a użytkownikami przyczyniajac się także do realizacji celu operacyjnego nr 2.
3.1.2. Uwzględnienie w systemie prawa autorskiego współczesnych procesów produkcji i dystrybucji treści prowadzi zwłaszcza do problematyki dowolonego użytku prywatnego. W odniesieniu do ksiązki i prasy tradycyjna eksploatacja koncentrowała się na publikacjach naukowych i akademickich, literaturze fachowej, podręcznikach szkolnych. Popularyzacja czytnikow cyfrowych spowoduje wzrost korzystania w ramach dozwolonego użytku prywatnego także z beletrystyki. Jest to przykład na to, jak przez zmiany w technice kopiowania i dystrybucji treści zostaje faktycznie poszerzone stosowanie dozwolonego użytku.
Zachęcanie do tworzenia atrakcyjnych legalnych ofert umożliwiających dostęp konsumentów do twórczości musi prowadzić do wzmocnienia roli ozz. Znaczenie ozz ujawnia się m.in. w szerokiej wspópracy tych organizacji w ramach europejskich projektów ARROW i ARROW+ ułatwiajacych poszukiwanie i licencjonowanie dzieł osieroconych.
Przegląd dyrektyw europejskich oraz przegląd dotychczasowych rozwiązań przewidzianych przez polskie przepisy prawa autorskiego jest konieczny. Wydaje się, iż potwierdzi on bezrefleksyjne, automatyczne przeniesienie na grunt prawa polskiego wszystkich dopuszczalnych wyjątków bez faktycznego zapewnienia mechanizmów kompensujących. Oprócz tego - o czym wspomiano w strategii - wykaże brak implementacji tak istotnej dla rynku książki instytucji Public Lending Right. Wprowadzenie PLR do polskiego prawa będzie okazją do debaty na temat granic bezpłatnego dostępu do kultury i wiedzy.
Kierunek działań \"Stworzenie warunków prawnych i technologicznych umożliwiających eksploatację treści w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami prawa\" został ujęty nieprawidłowo. W zakresie regulacji prawnych dotyczących dozwolonego uzytku Polska należy do najbardziej liberalnych państw Europy (dużo wyjątków bez wynagrodzenia posiadaczy praw lub z wynagrodzeniem zbyt niskim). Ta polityka nie doprowadziła do pozytywnych rezulattów przynajmniej w branży słowa drukowanego. Przeciwnie przyczyniła się do osłabienia zaufania do rozwiązań opartych o zbiorowe zarządzanie i zbiorową ochronę interesów. Realnych kształtów powinna nabrać zasada im więcej korzystania z utworów w ramach ustawowych wyjątków tym wyższe wynagrodzenia z tego tytułu dla twórców i producentów.
Także kierunek działania \"zapewnienie systemu skutecznego nadzoru nad działalnością organizacji zbiorowego zarządzania\" nie jest prawidłowo ujęty. Nadzorujące ozz MKiDN posiada odpowiednie narzędzia nadzorcze. Problemem w działalności ozz są raczej niedopracowane i niechlujne regulacje w zakresie objętym ich działaniem, bałagan wynikający z wielości ozz przy jednoczesnym krzyżowaniu się ich aktywności na polach, gdzie konkurencja szkodzi beneficjentom.
Priorytet 3.1. Zwiększanie dostępności informacji i poprawa jakości komunikacji w sferze publicznejStowarzyszenie Autorów i Wydawców "Polska Książka" 31-05-2011
Soposób realizacji działania nr 1 polegającego na nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie został ujęty prawidłowo. Prawdziwy cel to nie \"zwiększenie dostępności dzieł dla odbiorców\", bo ta jest obecnie znacznie ułatwiona, i nie \"przy zachowaniu ochrony praw twórców\", bo obecny poziom ochrony wymaga zmiany a nie zachowania. Zmiany w prawie powinny prowadzić do zróżnicowania legalnego dostępu do utworów dla odbiorców przy zwiększeniu faktycznej ochrony dzieł posiadaczy praw (rozumianej zwłaszcza jako ulepszenie bądź wprowadzenie efektywnych mechanizów kompensaty dozwolonego użytku).
Szkoła miejscem budowania kapitału społecznegoRodzice w Edukacji 31-05-2011
Proponujemy uwzględnienie udziału rodziców w niżej wymienionych punktach:

Priorytet 1.1

pkt. 2 i 3
sposób realizacji SRKS
wprowadzenie do programu kształcenia kadr pedagogicznych (nauczyciele + profesorowie?) zagadnień dotyczących teoretycznego i praktycznego kształtowania postaw i kompetencji społecznych (kooperatywność, komunikatywność, kreatywność) wśród uczniów i ich rodziców oraz studentów (edukacja obywatelska, medialna, kulturalna, animacja kultury)

pkt.14
instrumenty SRKS
podniesienie rangi samorządu uczniowskiego i rady rodziców w ocenie pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli

sposób realizacji SRKS
wypracowanie programu na rzecz rozwoju samorządności uczniowskiej, rodzicielskiej i studenckiej

pkt.19
instrumenty SRKS
promowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy między nauczycielami, nauczycielami i rodzicami oraz między szkołami

pkt. 22
instrumenty SRKS
wspieranie uczestnictwa uczniów i ich rodziców, studentów i pedagogów w projektach krajowych i międzynarodowych sprzyjających kształtowaniu postaw i kompetencji społecznych;

pkt.23
instrumenty SRKS
wsparcie działań rozwijających samorządność uczniowską, rodzicielską i studencką

pkt. 24a
instrumenty SRKS
szkolenia rodziców i opiekunów w zakresie wspierania dzieci w nauce (Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako pierwszych nauczycieli swoich dzieci - Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców)

sposób realizacji SRKS
program grantowy

pkt. 25a
instrumenty SRKS
wykorzystanie w edukacji kompetencji zawodowych rodziców

sposób realizacji SRKS
program grantowy

Priorytet 2.2

pkt. 31
instrumenty SRKS
promowanie wolontariatu w różnych dziedzinach aktywności obywatelskiej, ze szczególnym uwzględnieniem promowania wolontariatu wśród osób 50+, wolontariatu na terenach wiejskich oraz wolontariatu rodziców w szkołach

pkt. 35
instrumenty SRKS
wspieranie wolontariatu w różnych dziedzinach aktywności obywatelskiej, ze szczególnym uwzględnieniem promowania wolontariatu wśród osób 50+, wolontariatu na terenach wiejskich oraz wolontariatu rodziców w szkołach

Proponujemy włączenie w realizację działań Rady Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej w poniższych punktach:

Priorytet 1.1
punkty 1, 2, 3, 4, 6, 14, 19, 22, 23, 24a, 25a

Priorytet 1.2
punkt 1

Priorytet 2.2
punkty 31, 35
Polska A i BWiesław Kaczmarek 31-05-2011
Należy przewidzieć konkretne programy wspierające ochronę dziedzictwa w regionach, aby wyrównywać rozwarstwienie między Polską A i B.
Mechanizmy finansoweWiesław Kaczmarek 31-05-2011
Wzorem propozycji stworzenia mechanizmów podatkowych dla wsparcia twórczości filmowej przygotować podobne propozycje w zakresie refinansowania (ulg podatkowych) wydatków na konserwacje zabytków.