logo
Konsultacje zostały zakończone.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

W dniu 26 marca br. Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, której koordynatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tekst został opublikowany w „Monitorze Polskim” (poz. 378) 16 maja br.
Kolejnym etapem prac nad wdrożeniem Strategii będzie opracowanie jej Planu działań. Jego przyjęcie poprzedzą szerokie konsultacje społeczne.
Tekst Strategii

W ciągu najbliższych 8 lat zarządzanie rozwojem Polski będzie realizowane w oparciu o system dokumentów planistycznych, który tworzą: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (do 2030 r.), Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (do 2020 r.) oraz dziewięć strategii zintegrowanych. Jedną z nich jest Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, której koordynatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Działania wskazane w SRKS mają wspierać zaangażowanie obywatelskie, zachęcać do współpracy oraz wzmacniać kreatywność Polaków. Z perspektywy MKiDN, ale również ustaleń raportu Polska 2030.Wyzwania Rozwojowe, „wzmacnianie kapitału społecznego jest projektem cywilizacyjnym, od którego powodzenia zależy jakość życia Polaków i rozwój gospodarczy kraju.”[1]

Strategia jest dokumentem wielowymiarowym, zakładającym skoordynowaną interwencję publiczną w obszarach dotychczas niedocenianych lub niewystarczająco akcentowanych w dokumentach horyzontalnych.

ETAPY PRAC NAD DOKUMENTEM:

Punktem wyjścia do rozpoczęcia prac nad strategiami zintegrowanymi było przyjęcie przez Radę Ministrów Założeń systemu zarządzania rozwojem Polski[2], a następnie Planu uporządkowania strategii rozwoju[3]. Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego powstawał we współpracy ze środowiskiem akademickim, przedstawicielami samorządów oraz sektora pozarządowego. Powołane zostały grupy robocze, nawiązano również współpracę z zespołami ekspertów dla SRKS.

Prace dotyczące projektu Strategii miały charakter międzyresortowy i opierały się na bezpośredniej komunikacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (którzy wspólnie pełnią funkcję lidera dla obszaru I) oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (lider obszaru II SRKS).

Komitet Koordynacyjny

Założenia Strategii były prezentowane podczas posiedzeń Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju (4 lutego 2010 r., 22 czerwca 2010 r. i 31 marca 2011 r.).

31 marca 2011 r. dokument SRKS został pozytywnie zaopiniowany przez członków Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju. Na tej podstawie projekt SRKS, wraz załącznikami, zastał przekazany do konsultacji społecznych.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie od 8 kwietnia 2011 r. do 31 maja 2011 r.[4] Ze względu na różnorodność zagadnień poruszanych w dokumencie, konsultacje zostały przedłużone do 54 dni, w miejsce 35 dni wymaganych ustawą[5].

Mając świadomość wagi procesu konsultacji społecznych, będących podstawą prowadzenia dialogu obywatelskiego i społecznego, dołożono wszelkich starań, aby idea wzmacniania kapitału społecznego dotarła do szerokiego grona odbiorców – zorganizowano m.in.: cykl spotkań konsultacyjnych, stworzono stronę internetową poświęconą konsultacjom strategii, która stanowiła zarówno platformę informacyjną jak również narzędzie umożliwiające zgłoszenie uwag i komentarzy, przez wszystkich zainteresowanych.

Podczas konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego zgłoszonych zostało ponad 500 uwag oraz rekomendacji. W procesie analizy nadesłanych wniosków zespół SRKS w porozumieniu z liderami poszczególnych obszarów uwzględnił blisko 55% uwag.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do SRKS w wyniku konsultacji społecznych to:

Szczegółowe informacje na temat przebiegu i wyniku konsultacji zawiera  opublikowany w lipcu 2011r. raport z konsultacji społecznych. Znajdują się tam szczegółowe informacje na temat przebiegu konsultacji, jak również pełen wykaz zgłoszonych uwag - wraz z decyzją i uzasadnieniem Zespołu ds. SRKS.

Uzgodnienia międzyresortowe

Po zakończeniu konsultacji społecznych dokument SRKS został zaktualizowany zgodnie z treścią zaakceptowanych uwag. Kolejnym etapem prac były uzgodnienia międzyresortowe[6], rozpoczęte w dniu 10 sierpnia 2011r. Uwagi do materiału nadsyłano do 30 września 2011r.

Analizą wniosków i rekomendacji nadsyłanych w procesie uzgodnień międzyresortowych zajął się międzyresortowy zespół ds. analizy wniosków i rekomendacji, w skład którego weszli przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

14 grudnia 2011r.zorganizowana została konferencja uzgodnieniowa projektu SRKS. Po konferencji do wszystkich podmiotów uczestniczących w uzgodnieniach został rozesłany protokół oraz tekst projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego[7], uwzględniający omówione zmiany.

Podczas uzgodnień międzyresortowych zgłoszonych zostało 129 uwag jednostkowych przez 16 uprawnionych podmiotów. Zdecydowana większość zgłoszonych wniosków i rekomendacji została zaakceptowana (łącznie 95,35%).

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

W dniu 24 stycznia br. projekt Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego został rozpatrzony i pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

W dniu 25 stycznia br. projekt SRKS uzyskał opinię pozytywną Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W posiedzeniu Komisji uczestniczyła dr Monika Smoleń, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tym samym, po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych, został zakończony kolejny ważny etap związany z przygotowaniem dokumentu do przyjęcia przez Radę Ministrów.

Aktualny tekst projektu SRKS znajduje się pod adresem: http://ks.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/strategia-rozwoju-kapitalu-spolecznego/pobierz-dokument-w-pdf.php

Opinia o zgodności ze ŚSRK

W dniu 14 marca br. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała opinię o zgodności SRKS ze średniookresową Strategią Rozwoju Kraju.

Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów

W dniu 11 kwietnia 2012 r. projekt Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, jednej z dziewięciu strategii zintegrowanych, której koordynatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów.

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji

W dniu 23 maja 2012 r. projekt Strategii uzyskał akceptację Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Do końca czerwca br. planuje się przekazanie projektu pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.

 

 

[1] B.Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Słowo wstępu [w:] SRKS, projekt dokumentu po konsultacjach społecznych, Ministerstwo KiDN, Warszawa 10 września 2011 r., s.9
(publikacja dostępna pod adresem: http://ks.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/strategia-rozwoju-kapitalu-spolecznego/pobierz-dokument-w-pdf.php )

[2] MRR, dokument przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 r.

[3] Plan uporządkowania strategii rozwoju, decyzja Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r., (reasumpcja decyzji Rady Ministrów z dnia 10 marca 2010 r. oraz 30 kwietnia 2011 r.)

[4] Ogłoszenie konsultacji społecznych zostało umieszczone dzienniku o zasięgu krajowym (Gazeta Wyborcza) oraz na stronie BIP MKiDN, w dniu 8 kwietnia 2011 r.

[5] Zakres i formę prowadzenia konsultacji oraz tryb sprawozdawczości określa ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

[6] Uchwała nr 49 z dn. 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów M.P. nr 13 poz. 221, z późn. zm.

[7] § 14c. ust. 1. Regulaminu pracy Rady Ministrów, M.P. nr 13 poz. 221, z późn. zm.